مقایسه میکروخازن با بانک خازن قدیمی

مقایسه میکروخازن با بانک خازن قدیمی:  شکل مدار داخلی میکروخازن ها ستاره است. ولتاژ سرمیکرو خازن ها به 220 ولت کاهش یافته که این امرموجب تحمل تغییرات ولتاژ بسیار بالایی می شود. درصورت اعمال جریان های هارمونیکی شبکه به میکرو خازن ها (خازن های مدار ستاره) حالت Loop درون میکرو خازن ها بوجود نمی آید. […]