لینک های خارجی
تصویر عنوان

نمونه شماره ۱۷

دسته بندی

دستگاه حذف جریمه راکتیو میکروخازن, میکروخازن بهنیکا, نمونه های نصب شده

درباره این پروژه

نمونه نصب شده دستگاه در ایستگاه پمپاژ آب