لینک های خارجی
تصویر عنوان

نمونه شماره ۱۶

دسته بندی

دستگاه حذف جریمه راکتیو میکروخازن, میکروخازن بهنیکا, نمونه های نصب شده

درباره این پروژه

اصلاح ضریب توان ایستگاه پمپاژ آبفا و جایگزینی کامل سیستم بانک خازنی