لینک های خارجی
تصویر عنوان

نمونه شماره ۱۲

دسته بندی

میکروخازن بهنیکا

درباره این پروژه

قرارگیری ۳ عدد دستگاه بهینه ساز میکروخازنی بهنیکا جهت حذف راکتیو و تلفات ترانس ایستگاه پمپاژ