لینک های خارجی
تصویر عنوان

نمونه شماره ۱۱

دسته بندی

میکروخازن اپتیمایزر

درباره این پروژه

نمونه نصب شده در کارخانه ادوات کشاورزی مازندران در کمک بانک خازن و حذف جرائم ناشی از آمپر کشی لحظه ایی جوش