کلید زنی

مشکلات حالت های کلید زنی

در این بخش درباره بعضی از اضافه ولتاژهای گذرا مربوط به کلیدزنی بار توضیح داده می شود.

قطع بی مورد متورهای تنظیم سرعت

اکثر متورهای تنظیم سرعت نوعا از طرح منبع ولتاژ معکوس کننده (ISV) با یک خازن در حلقه DC استفاده می کنند. کنترل ها به اضافه ولتاژهای DC حساس هستند و ممکن است متورها در یک سطح ولتاژ به اندازه 117% قطع کنند.  از آنجایی که ولتاژهای گذرای مربوط به کلیدزنی خازن نوعا از 130% تجاوز می کند، احتمال قطع بی مورد متور بسیار زیاد است.

موثرترین روش برای حذف قطع بی مورد متورهای کوچک، جداکردن آن ها از سیستم قدرت توسط سیم پیچ های AC خط است. یک سری اندوکتاس اضافی سیم پیچ، دامنه ولتاژ گذرای ورودی متورهای تنظیم سرعت را کاهش می دهد. تعیین دقیق اندازه سیم پیچ در یک کاربرد ویژ(براساس اندازه خازن و ترانسفورماتور بکار برده شده ) نیازمند شبیه سازی وضعیت گذرا با جزئیات قابل قبول می باشد. یک سیم پیچ سری با اندازه 3% بر اساس قدرت کیلوولت آمپرمتور معمولا کافی است.

حالت های گذرا ناشی از کلید زنی بار

خارج کردن مدارهای اندو کتیو با کلیدهای فاصله هوایی، مثل رله ها و کنتاکتورها، می تواند انفجار های ضربه های فرکانس بالا تولید کند. استاندارد ANSI/IEEE  یک ضربه 15 میلی ثانیه ای را تعریف کد که مرکب از ایمپالسهائی با افزایش زمان 5 نانوثانیه و طول دوره کوتاه آن ها وجود دارد، ولی آن ها می توانند با عملکرد بارهای الکترونیک فصل مشترک داشته باشند. این فعالیت حالت های گذرای سریع الکتریکی (EFT) ضربه هایی بیش از یک کیلوولت تولید می کنند که به متورهای چرخشی مثل تهویه ها و آسانسورها مربوط است. جوشکاری با قوس و راه اندازی متورها حالت های گذرای بالائی به اندازه 3 کیلوولت می توانند بوجود آورند.

طول زمان هر ایمپالس در مقایسه با زمان حرکت در سیم کشی ساختمان کوتاه است. بنابراین انتشار ایمپالس ها از طریق سیم کشی ها با تئوری حرکت امواج قابل تجزیه و تحلیل است.

ضربه ها همانطور که از طریق یک ساختمان منتشر می شوند به سرعت مستهلک می شوند. بنابرای در بیشتر مواقع، تنها حفاظت مودنیاز جدایی المتریکی است. جداسازی فیزیکی بخاطر نرخ بالای افزایش ضربه مورد نیاز است زیرا به این اضافه ولتاژهای گذرا اجازه می دهد که به تجهیزات حساس نزدیک شوند، برای تجهیزات فوق العاده حساس مانند یک اطاق کامپیوتر جدا شدن از یک بار مغشوش و حذف (EFT) حالت های گذرای سریع الکتریکی ممکن است ضروری باشد.

فیلترهای فرکانس بالا و ترانسفورماتورهای ایزوله می توانند برای حفاظت در مقابل هدایت EFT  در روی کابل های قدرت مورد استفاده قرار گیرند. همچنین برای ممانعت از کوپلاژ تجهیزات و خطوط داده ها، سیم زمین نیز مورد نیاز است.

 

abolfazl tavakol

abolfazl tavakol

دیدگاهتان را بنویسید