ضریب توان:

کیلووار مورد نیاز:

قیمت واحد دستگاه:

مجموع:

ضریب توان:

کیلووار مورد نیاز:

قیمت واحد دستگاه:

مجموع:

ضریب توان:

کیلووار مورد نیاز:

قیمت واحد دستگاه:

مجموع: