لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف

  |   اخبار, برق صنعتی, تجارت   |   بدون دیدگاه

مقدمه: بخشی از انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاهها در حدفاصل تولید تا مصرف به هدر می روند، همچنین مقدار قابل توجهی از این انرژی در داخل نیروگاهها صرف مصارف داخلی می شوند.

طبق نظر برخی از کارشناسان این انرژی که صرف تاسیسات می شود جزو تلفات محسوب نمی شوند. همچنین در مورد ترانسفورماتورهایی که سیستم خنک کننده آنها و یا سیستم گردش روغن آنها توسط پمپ کار می کند این انرژی مصرف شده برای پمپها را جزو تلفات محاسبه نمی کنند. اما نظرات دیگری نیز در مورد تلفات وجود دارد و تلفات از دیدگاههای مختلف تعاریف متفاوتی دارد. در اینجا ابتدا تلفات را تعریف کرده و سپس عوامل موثر برایجاد تلفات را بیان می کنیم و در آخر راه حل های کاهش تلفات در خطوط فشار ضعیف را بررسی می کنیم.

تعریف تلفات: 

با توجه به اینکه هدف اصلی شبکه برق رسانی، انتقال انرژی تولید شده توسط نیروگاهها، از مراکز تا مصرف کننده می باشد بنابراین قسمتی از انرژی تولید شده که به مصرف نرسد به عنوان تلفات نام برده خواهد شد. به عبارت دیگر آن قسمتی از انرژی که به کار مفید تبدیل نشود تلفات نام دارد. تعریف کار مفید هم برای مراکز مختلف مشخص است. مثلاً به علت اینکه وظیفه نیروگاهها تولید و فروش برق با کمترین تلفات می باشد، بنابراین کار مفید برای نیروگاهها همان انرژی خالص تحویل داده شده به شرکتهای برق می باشد و یا در مورد شرکتهای برق منطقه، کار مفید انرژی تحویلی آنها به شرکتهای توزیع نیرو می باشد. همچنین کار مفید برای شرکتهای توزیع، انرژی تحویلی آنها به مصرف کنندگان می باشد. بنابراین تلفات را در مفهوم کلی می توان به صورت زیر بیان نمود:

انرژی فروخته شده- انرژی خریداری شده= تلفات

اما همین تعریف نیز از دیدگاههای مختلف مفاهیم متفاوتی را ارائه می دهد. مثلاً از دیدگاه شرکتهای برق منطقه ای و یا شرکتهای توزیع نیرو، تلفات در حقیقت آن بخش از انرژی است که از تفاضل انرژی ورودی و خروجی به شبکه حاصل می شود. اما از دیدگاه منافع ملی مفهوم کار مفید به صورت دیگری می باشد زیرا تمام انرژی تحویلی به مشترک به کار مفید تبدیل نمی شود یا به عبارت دیگر از آن انرژی که به صورت مفید مصرف نشود تلفات نام دارد. مثلاً وقتی روشنایی اتاقها بیش از حد باشد و لامپ بی مورد روشن باشد در حقیقت بخشی از انرژی تلف شده است. همچنین در مصارف صنعتی نیز بخش قابل توجهی از انرژی هدر می رود که از دیدگاه منافع ملی جزو تلفات است ولی در محاسبات ما جزو تلفات محسوب نمی شود. همچنین عدم رعایت مدیریت بار و انرژی در صنایع نوعی تلفات است به طوریکه در اثر ناهماهنگی در برنامه کار ماشین آلات دیماند مصرفی کارخانجات افزایش می یابد، نوعی تلفات دیماندی داریم.

با توجه به دو دیدگاهی که گفته شد مشاهده می شود که دو اختلاف عمده در این دیدگاهها وجود دارد. در دیدگاه اول (دیدگاه شرکتهای برق) آن بخش از انرژی که فروخته شود جزو کار مفید است و تلفاتی ندارد اما از دیدگاه منافع ملی همین انرژی فروخته شده دارای تلفات است و تمامی آن به کار مفید تبدیل نمی شود.

همچنین از دیدگاه اول ممکن است بخشی از انرژی جزو تلفات محاسبه شود که از دیدگاه دوم این بخش از انرژی به کار مفید تبدیل شده است. مثلاً از دیدگاه شرکت های برق آن بخش که به صورت برق دزدی مصرف می شود. جزو تلفات است در صورتیکه از دیدگاه دوم این انرژی به کار مفید تبدیل شده است و یا در برخی قسمتهای شبکه به علت نداشتن کنتور برای مصارف روشنایی، مصرف روشنایی جزو تلفات محاسبه می شوند در صورتیکه از دیدگاه دوم این انرژی به کار مفید تبدیل شده است.

حال با توجه به تعریفاتی که از تلفات شد و با بیان دیدگاههای مختلف، مشاهده شد که تلفات در شبکه های انتقال و توزیع تنها درصد محدودی از کل انرژی الکتریکی را در برمی گیرند که در این بخش و در کل گزارش آنچه از آن به عنوان تلفات نام برده می شود، همان تلفات از دیدگاه شرکتهای برق و یا به عبارت دیگر تفاضل انرژی خریداری شده و فروخته شده می باشد که این تلفات خود دارای اجزاء مختلفی می باشد. حال که تعریف تلفات مشخص گردید باید انواع تلفات نیز بررسی شود و مشخص گردد که منظور ما از کاهش تلفات کاهش کدام نوع از تلفات می باشد:

انواع تلفات: 

معمولاً در شبکه های برق رسانی هنگامی که بحث از تلفات و کاهش آن می شود منظور کاهش تلفات انرژی است و نه کاهش تلفات توان. جهت روشن شدن مفاهیم تلفات ابتدا این دو نوع تلفات را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱- تلفات توان: 

توان مصرفی برای هر مشترک به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که باعث می شود میزان مصرف مشترک در ساعات مختلف شبانه روز، هفته، ماه و سال متفاوت باشد. به همین دلیل می توان تولیدی نیروگاهها نیز متغیر خواهد بود و به دلیل اینکه برنامه ریزی توسعه و ظرفیت تولید نیروگاهها براساس مصرف پیک مشترکان تنظیم می گردد، بنابراین هر چه مصرف در پیک بیشتر باشد افزایش ظرفیت نیروگاهها را به همراه خواهد داشت.

یکی از عوامل مهمی که در عمل به حساب تلفات منظور نمی شود بالا بودن غیرمنطقی دیماند مصرف مشترکین اعم از صنعتی، تجاری، خانگی و … می باشد. به عبارت دیگر در اکثر موارد می توان با اجرای صحیح مدیریت مصرف، توان ماکزیمم مصرف کننده را کاهش دهیم بدون اینکه در برنامه کاری آن اختلالی ایجاد شود. حال اگر به عنوان مثال مصرف یک مشترک از p۱ به p۲ کاهش یابد، ظرفیت تولیدی نیروگاه به اندازه (p۱ – p۲) آزاد می شود بنابراین از یک دیدگاه دیگر می توان گفت این مقدار یعنی p۱ – p۲ جزو تلفات می باشد.

۲- تلفات انرژی: 

آنچه در گزارشات به عنوان تلفات نام برده می شود، میزان تلفات انرژی می باشد که در حقیقت از مجموع مقادیر لحظه ای تلفات توان به دست می آید و یا به عبارت دیگر تلفات انرژی مقدار متوسط تلفات توان در دوره مورد مطالعه می باشد. از آنجا که مقدار تلفات توان در دامنه وسیعی تغییر می کند در نتیجه مقدار ماکزیمم تلفات که عمدتاً در ساعات پیک اتفاق می افتد بمراتب بیش از مقدار متوسط تلفات انرژی می باشد. به عبارت دیگر وقتی تلفات انرژی در یک شبکه ۱۰ درصد می باشد، مقدار تلفات توان همان شبکه در ساعات پیک بار بمراتب بیش از ده درصد می باشد که نسبت این ارقام تابعی است از شکل منحنی تغییرات بار و ضریب بار مصرف. در یک مصرف کننده با ماهیت بار شبکه بار سراسری برق، درصد تلفات توان چنین مصرف کننده حدود ۵۰ درصد ترقی می کند و در نتیجه مقدار تلفات توان در ساعت پیک به حدود ۱۵ درصد می رسد. اما اگر هدف مطالعه تلفات توان در شبکه ای با ضریب بار کمتر از ضریب بار شبکه سراسری برق باشد، مقدار افزایش توان بمراتب بیشتر از ۵۰ درصد خواهد بود.

گرچه کاهش تلفات انرژی در برخی موارد ممکن است تقلیل دیماند مصرف را به همراه داشته باشد اما این عمل موقعی موثرتر می شود که دیماند مصرف در پیک کاهش یابد چون در چنین حالتی افزایش ظرفیت مفید نیروگاهها را نیز به همراه خواهد داشت. بنابراین تلفات انرژی به تنهایی نمی تواند شاخص مناسبی برای ارزیابی تلفات در یک شبکه باشد بلکه لازم است تلفات توان و انرژی مشترکاً مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.

گرچه میزان تلفات انرژی تابعی است از تلفات توان اما بدان مفهوم نیست که برای مقدار معینی از تلفات توان انرژی تلف شده ثابت باشد بلکه ممکن است ارقام متفاوتی را به خود اختصاص دهد که این تغییرات به نوع مصرف و شکل منحنی تغییرات بار بستگی دارد. به عبارت دیگر کم بودن تلفات انرژی در یک شبکه همواره به معنی پایین بودن تلفات توان نمی باشد و چه بسا ممکن است تلفات انرژی در دو حالت مختلف برابر باشند، اما تلفات توان در آنها یکسان نباشد.

عوامل موثر برتلفات

۱- تغییر در سطح مقطع هادیها:

طبق نتایج بدست آمده در چند پروژه، متوسط کاهش تلفات براثر تغییر سطح مقطع از ۲۵ به ۳۵ یا ۵۰ از ۳۵ به ۵۰ حدود %۱/۲ می باشد. همچنین در صورتیکه از سیم نول با سطح مقطع با سیم فاز استفاده شود، تلفات برای مقاومتهای زمین زیاد تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.

۲- وضعیت اتصالات: 

همچنین در مورد تاثیر نحوه اتصال بر روی تلفات، طبق آزمایشات انجام شده، تلفات مقدار سیم مشخص با یک اتصال سفت %۵/۳ تلفات همان مقدار سیم با اتصال شل %۱۰ بیشتر از تلفات همان طول سیم بدون اتصال می باشد. همچنین هراتصال بدون کلمپ در شبکه توزیع به طور متوسط معادل ۴/۰ متر از همان نوع شبکه ایجاد تلفات می کند.

۳- نحوة اتصال مشترکین: 

در مورد نحوه اتصال مشترکین نیز می توان گفت که طبق آزمایشات انجام شده هر اتصال فاقد کلمپ حدود ۰۰۲۷/۰ اهم مقاومت ایجاد می کند، که برای حدود ۲۰۰۰۰ مشترک با جریان پیک ۲/۳ آمپر برای ۴ ساعت و ۴/۱ آمپر برای ۲۰ ساعت مقدار تلفات سالیانه آن حدود kwh۱۶۰۰۰ می باشد. در صورتیکه کل توان فروخته شده در سال kwh۰۰۰/۳۰۰/۴۸۱ باشد تلفات ناشی مشترکین حدود %۰۰۳/۰ می باشد که البته این رقم ناچیز است ولی عدم اتصال درست مشترکین تاثیرات منفی دیگری دارد که لزوم اتصال صحیح را توجیه می کند. برخی از این تاثیرات منفی به شرح زیر می باشند:

یکی از این تاثیرات خورده شدن سیم در محل اتصال شل و افزایش مقاومت آن نقطه و در نتیجه گرم شدن آن نقطه می باشد. از دیگر تاثیراتی که اتصالات شل و نادرست دارد احتمال قطعی سیم و در نتیجه افزایش انرژی توزیع نشده، همچنین کاهش قابلیت اطمینان برق مصرفی برای مشترکین می باشد.

۴- نامتعادلی بار: 

یکی دیگر از عوامل موثر در ایجاد تلفات نامتعادل بودن بار بر روی فازها می باشد به طور خلاصه می توان گفت که نامتعادلی بار اثراتی دارد که برخی از آنها به شرح زیر می باشد:

به علت عبور جریان از سیم نول تلفات توان بیشتری خواهیم داشت. همچنین به علت این که سیم نول دارای جریان می باشد اختلاف فاز بین فاز و نول کمتر خواهد بود بنابراین افت ولتاژ بیشتری خواهیم داشت.

یکی دیگری از اثرات نامتعادلی ولتاژ سه فاز، نامناسب بودن آن برای بارهای سه فاز می باشد. از دیگر مشکلات نامتعادل بودن بار عدم وجود ایمنی به علت برقدار بودن سیم نول می باشد. همچنین ممکن است یکی از فازها در ترانس بیشتر از بار نامی ترانس بار داشته باشد.

۵- نوع بار: 

از دیگر عوامل موثر بر تلفات تاثیر نوع بار بر میزان تلفات می باشد. بارهای موجود در شبکه توزیع چهار نوع می باشد، بار توان مثبت، بار جریان ثابت و بار امپدانس ثابت و بار ترکیبی.

طبق بررسی های انجام شده بیشترین تلفات را بارهای توان ثابت ایجاد می کنند زیرا در بارهای توان ثابت با کاهش ولتاژ دو سر بار، جریان، افزایش می یابد و به علت اینکه تلفات با مجذور جریان رابطه دارد بنابراین تلفات افزایش می یابد. پس از بار توان ثابت بیشترین تلفات مربوط به بار جریان ثابت و ترکیبی می باشد.(میزان تلفات در بارهای جریان ثابت و ترکیبی به میزان مساوی می باشد).

در بار جریان ثابت با تغییر ولتاژ جریان بار تغییری نمی کند بنابراین تلفات ثابت می ماند. نکته دیگری که حائز اهمیت می باشد اینست که به علت مساوی بودن منحنی های بارهای جریان ثابت و ترکیبی؛ برای فیدرهایی که انواع بارها را دارد می توان برای سادگی محاسبات فرض کرد که بار این فیدر جریان ثابت است.

در مورد بار امپدانس باید گفت که کمترین تلفات مربوط به این نوع بار می باشد. زیرادر بار امپدانس ثابت، با کاهش ولتاژ، جریان نیز کاهش خواهد یافت بنابراین تلفات کاهش می یابد. در نمودار زیر تغییرات تلفات نسبت به توان آمده است. نکته دیگری که از نمودار زیر قابل ملاحظه است اینست که نه تنها بارهای توان ثابت تلفات بیشتری نسبت به بارهای جریان ثابت، ترکیبی و امپدانس ثابت دارند بلکه طبق نمودار شیب خط مربوط به بارهای توان ثابت از دیگر بارها و شیب خط مربوط به بارهای جریان ثابت و ترکیبی از شیب خط مربوط به بارهای امپدانس ثابت بیشتر است بدین معنی که با افزایش توان مصرفی بار توان ثابت مقدار افزایش تلفات در این نوع بار نسبت به دیگر بارها بیشتر است.

۶- ضریب قدرت: 

یکی دیگر از مولفه های موثر بر تلفات، ضریب قدرت و ترکیبی می باشد. نوع تغییرات تلفات نسبت به تغییرات بیشترین تغییر در بارهای توان ثابت، پس از آن در بارهای جریان ثابت و ترکیبی و در نهایت کمترین تغییرات در بارهای امپدانس ثابت خواهد بود.

۷- خازن گذاری: 

از دیگر موارد موثر بر تلفات تاثیر خازن در شبکه است.  تاثیر نصب خازن بر بارهای مختلف، متفاوت است. مقدار نصب خازن تا یک مقدار بر بار توان ثابت و ترکیبی تاثیر در کاهش تلفات دارد. نصب خازن نمی تواند تلفات را به صفر برساند بلکه تا یک مقدار مشخصی تلفات را کاهش می دهد.

۸- چند فازه بودن شبکه: 

از دیگر مولفه های مهم موثر در میزان تلفات در شبکه توزیع، تعداد فازها در شبکه می باشد. یعنی تکفاز یا دو فاز و یا سه فاز بودن شبکه در میزان تلفات موثر است.

میزان افزایش تلفات نسبت به افزایش توان مصرفی در شبکه تکفاز بسیار زیاد است به طوریکه اگر مقدار توان مصرفی در یک شبکه ۵۰Kw باشد، تلفات محاسبه شده در شبکه تکفاز ۳۳kw و در شبکه دو فاز kw۵ و در شبکه سه فاز ۰.۹Kw می باشد. همانطور که مشاهده می شود مقدار تلفات در شبکه تکفاز بسیار بالاتر از شبکه دو فاز و سه فاز است. یعنی تلفات سیستم تکفاز ۳۶ برابر سیستم سه فاز و تلفات سیستم دو فاز ۵/۵ برابر سیستم سه فاز می باشد. مقدار تغییرات تلفات نسبت به توان مصرفی نیز در شبکه تکفاز خیلی بیشتر است.

میزان این تغییرات نسبت به توان مصرفی در نمودار زیر آمده است.

۹- مصارف روشنایی: 

یکی دیگر از موارد مهم که باید در تعیین میزان دقیق تلفات مورد توجه قرار گیرد مصرف روشنایی است. زیرا مصارف روشنایی در حقیقت به صورت مفید مصرف می شوند اما به علت عدم اطلاع از میزان دقیق این مصارف، آنرا جزو تلفات محاسبه می کنند که این عمل باعث ایجاد خطا در محاسبه دقیق تلفات می گردد. برای رفع این مشکل باید برای مصارف روشنایی در پستهای توزیع کنتور نصب شود و در محاسبه تلفات لحاظ شود.

طبق مطالعات انجام شده، میزان تلفات عوامل مختلفی که ذکر شد، در دو پست قدیمی و جدید در جدول زیر آمده است. پست قدیمی جهت محاسبه میزان تلفات حداکثر و پست جدید جهت محاسبه میزان تلفات حداقل مورد بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که درصد تلفات حداقل ممکن، میزان تلفاتی است که در بهترین حالت شبکه از نظر طراحی و بهره برداری، این مقدار تلفات وجود خواهد داشت.

روشهای محاسبه تلفات در شبکه توزیع: 

به طور کلی جهت محاسبه انرژی و توان در شبکه های توزیع از دو روش اندازه گیری و محاسباتی استفاده می شود. هر یک از این دو روش دارای مزایا و معایبی می باشد که در زیر هر یک از این دو روش مورد بررسی قرار می گیرد.

۱- روش اندازه گیری: 

در این روش جهت اندازه گیری تلفات در ابتدای فیدر ۲۰Kv  در پست kv۲۰/kv۶۳ یک کنتور اندازه گیری قرار داده می شود و در یک بازه زمانی باید مقادیر تمام کنتورهای مشترکین قرائت شود و تفاوت این دو مقدار میزان تلفات کل شبکه توزیع می باشد. البته این روش دو مشکل عمده دارد. اول اینکه قرائت تمام کنتورهای مشترکین به سادگی امکان پذیر نیست و دوم اینکه در این روش نمی توان تلفات اجزا مختلف را بدست آورد بلکه کل تلفات موجود در شبکه بدست می آید. البته برای حل مشکل اول دو راه حل وجود دارد. راه حل اول اینکه پس از نصب کنتور مادر روی فیدر kv۲۰، یک خاموشی برای آن فیدر داده شود و مقدار کنتور مادر و تمامی کنتورهای مشترکین مربوط به پست های توزیعی که از این فیدر تغذیه می شوند قرائت شود. پس از آن فیدر kv۲۰ برق دار شود و برای یک بازه زمانی دلخواه برق دار بماند. پس از آن دوباره خاموشی داده شود و دوباره تمامی کنتورهای مشترکین و کنتور مادر قرائت شود. میزان تلفات در این روش از رابطه زیر بدست می آید.

همانطور که مشاهده می شود در این روش برای قرائت کنتورهای مشترکین باید دو بار خاموشی داده شود که این عمل علاوه براینکه میزان انرژی فروخته نشده را افزایش می دهد به علت بالا بودن تعداد مشترکین در یک فیدر ۲۰Kv، زمان خاموشی بسیار طولانی خواهد بود و باعث نارضایتی مشترکین خواهد شد. به همین دلیل و برای رفع این مشکل راه حل دیگری پیشنهاد می گردد.

۲- روش محاسباتی 

راه حل دوم اینکه پس از نصب کنتور مادر بر روی فیدر، قرائت مشترکین توسط دو گروه انجام شود که یک گروه از ابتدای فیدر توزیعی که از پست kv۴/۰/kv۲۰ خارج می شود اقدام به قرائت کنتور می کند و گروه دوم از انتهای همان فیدر توزیع. بدین ترتیب پس از قرائت کل کنتورهای مشترکین برای هر مشترک دو عدد بدست می آید حال اگر کل زمان قرائت کنتور Tساعت باشد با بدست آوردن میانگین دو عدد بدست آمده، تقریبا میزان قرائت کنتورهای مشترکین در لحظه T/۲ بدست می آید. حال اگر کنتور مادر را نیز در لحظه T/۲ قرائت کرده باشیم میزان تلفات را می توان از رابطه زیر بدست آورده لازم به ذکر است که این عمل دو بار باید انجام شود. یکبار در ابتدای اندازه گیری تلفات و بار دوم پس از چند روز.

۱- تلفات ناشی از عوامل مصرفی

۲- تلفات ناشی از عوامل مدیریتی

۳- تلفات ناشی از عوامل فنی – مدیریتی

که می توان کلیه اجزا تلفات را در این سه قسمت ذکر کرد.

تلفات ناشی از تجهیزات مصرفی: 

که موارد را می توان در این قسمت ذکر کرد:

– تلفات ژولی: این تلفات همان تلفات مربوط به سطح مقطع هادی و جریان عبوری دارد که با R۱۲ محاسبه می شود.

– تلفات در ترانس: تلفات ترانس شامل تلفات مسی و تلفات بی باری می باشد و در میان تجهیزات شبکه بیشترین تلفات مخصوص ترانس می باشد که این تلفات مربوط به مشخصات فنی و موقعیت نصب ترانس دارد.

– تلفات کنتور: البته گر چه تلفات کنتور کم است ولی به علت اینکه تعداد کنتور بسیار زیاد است این نوع تلفات نیز قابل توجه می باشد.

– تلفات در تجهیزات پست: مانند سکسیونر، کلید، فیوز و …. که مربوط به مشخصات فنی آنهاست.

– نشتی جریان: شامل نشتی از طریق مقره ها و نشتی از طریق شاخه های درختان می باشد که هر چه شاخه درختان به هادی نزدیک تر باشد، سطح تماس بیشتر است و مقدار انرژی هدر رفته نیز افزایش می یابد.

تلفات ناشی از عوامل مدیریتی

۱- استفاده غیر مجاز از برق: به علل عدم نظارت صحیح، مصرف زیاد برق در بخش خانگی، عدم تمکن مالی برخی خانواده ها جهت پرداخت هزینه برق، و برق دزدی که در بعضی از مناطق رواج دارد.

• اتصالات ناصحیح: اتصالات ناصحیح یا عدم استفاده از کلمپ برای انشعاب مشترکین باعث ایجاد تلفات می گردد.

• عدم استفاده مناسب از ترانس: همان طور که در بخش تلفات ناشی از تجهیزات مصرفی ذکر شد چون ترانس یکی از عوامل مهم هدر دهنده انرژی الکتریکی می باشد لذا عدم انتخاب صحیح ظرفیت ترانس باعث افزایش تلفات بارداری و بی باری آن می شود.

• تنظیم ولتاژ: افت ولتاژ باعث افزایش تلفات می شود زیرا تلفات به جریان عبوری و جریان عبوری به ولتاژ، COS و توان عبوری بستگی دارد. مثلا اگر ولتاژ ۱۰ درصد کاهش یابد تلفات ۲۳ درصد افزایش می یابد.

۲- تلفات در روشنایی معابر: در اکثر قسمت های شبکه توزیع ایران مصرف روشنایی اندازه گیری نمی شود و چون جزو انرژی تحویلی به مشتری نمی باشد جزو تلفات محسوب می شود.

با توجه به موارد فوق نتیجه می گیریم که بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی به دلیل بهره برداری نادرست از شبکه به هدر می رود که با یک مدیریت صحیح و بدون نیاز به سرمایه گذاری جدید می توان این نوع از تلفات را کاهش داد.

۳- تلفات ناشی از عوامل فنی – مدیریتی 

♦ عدم بالانس خطوط و فیدرها:‌

در برخی از موارد بهره برداران اغلب مشترکان را از یک فاز تغذیه می کنند که این امر موجب عبور جریان زیاد از یک فاز و جریان کم از فازهای دیگر می شود.

♦ پایین بودن ضریب قدرت شبکه:

هر چه ضریب قدرت پایین تر باشد، توان راکتیو عبوری از سیم ها بیشتر خواهد بود که با افزایش توان راکتیو عبوری، جریان عبوری از سیم ها و در نتیجه تلفات در سیستم زیاد می شود.

یک کیلو وات تلفات توان چند کیلو وات ظرفیت اسمی نیروگاه را هدر می دهد؟‌

در برنامه ریزی و توسعه شبکه های برق رسانی، طراحی تجهیزات، بهینه سازی شبکه های برق و اعمال روشهای مناسب جهت کاهش تلفات الکتریکی، یکی از سوالات مهم آگاهی از ارزش تلفات است به عبارت دیگر برای مهندس طراح باید روشن شود که یک کیلو وات تلفات چند کیلو وات نیروگاه را به هدر می دهد.

طبیعی است هر چه فاصله محل مصرف تا نیروگاهها افزایش یابد یا در حد فاصل تولید تا مصرف از سطوح مختلف ولتاژ استفاده شود، بر میزان تلفات نیز افزوده می گردد. به زبان ساده تر بر حسب اینکه محل مصرف در حوالی نیروگاهها یا دور از آنها باشد. ظرفیت نیروگاهی مورد نیاز برای تامین یک کیلو وات توان مصرفی یا یک کیلو وات تلفات متفاوت خواهد بود. در این مقاله تلاش بر این است که بر حسب موقعیت مکانی وقوع تلفات در شبکه، نسبت ظرفیت اسمی نیروگاهها به ماکزیمم توان مصرف بدست آید.

۱- تلفات در نقاط مختلف شبکه 

ظرفیت اسمی نیروگاه ها یا تلفات توان تحت تاثیر عوامل مختلفی دچار تغییر می شوند که نتیجتاً سبب کاهش راندمان سیستم می شوند که ذیلاً به عوامل مهم و موثر در این زمینه اشاره می گردد.

۱-۱- افت ظرفیت 

گر چه تلاش بر این است که از ظرفیت اسمی نیروگاهها بهره گرفت اما در عمل عوامل مختلفی از جمله درجه حرارت محیط، ارتفاع و فشار هوا، نوع نیروگاهها، شرایط بهره برداری، شرایط تعمیرات و نگهداری و عمر نیروگاهها سبب می شوند تا امکان بهره برداری از ظرفیت مفید نیروگاهها در محل نصب میسر نگردد. تجارب بهره برداری نشان می دهد بر حسب اینکه نوع نیروگاه گازی یا بخاری باشد و یا شرایط محل نصب چگونه باشد قدرت عملی (ماکزیمم توان تولیدی در محل) ممکن است به ۷۰ تا ۹۵ درصد ظرفیت اسمی کاهش یابد. که اگر توان اسمی را با Pr و توان عملی یا واقعی با Pa نشان داده شود، رابطه زیر برقرار است:

که در این رابطه Ka نسبت ظرفیت عملی به ظرفیت اسمی می باشد که معمولاً برای نیروگاه های بخاری حدود ۹۰/۰ تا یک و برای نیروگاههای گازی بین ۷۰/۰ تا یک می باشد (ضریب یک برای شرایط ISO صادق است) این مطالب نشان می دهد که اگر یک کیلو ولت توان در داخل نیروگاه به هدر رود،  ۱/Ka کیلو وات از ظرفیت مفید نیروگاه هدر می رود به عبارت دیگر، اگر ظرفیت اسمی توربین گازی در محل نصب سی درصد کاهش یابد، یک کیلو وات مصرف داخلی این نیروگاه ۴۳/۱ کیلو وات ظرفیت اسمی را به خود اختصاص می دهد.

۲-۱- مصرف داخلی 

بخش دیگری از انرژی تولیدی نیروگاهها در خود نیروگاهها صرف تامین مصارف داخلی می گردد. میزان این نوع مصرف بستگی به نوع نیروگاه، شرایط طراحی، نوع سیستم خنک کننده و دیگر مشخصات طراحی و محیطی دارد که متوسط سهم این نوع مصارف برای نیروگاههای موجود در شبکه ایران رقمی در حدود ۵ درصد انرژی تولیدی می باشد. که البته در ساعات پیک، ماکزیمم توان مصرفی ممکن است به حدود ۸ تا ۱۰ درصد توان تولیدی هم افزایش یابد. بر این مبنا اگر مصرف داخلی   درصد توان عملی باشد، روابط زیر برقرار است.

در این روابط Pn خالص توان تولیدی در خروجی نیروگاهها می باشد. همانطور که این رابطه نشان می دهد، قبل از اینکه توان تولیدی نیروگاهها تحویل مشترکین برق گردد، بخش قابل توجهی از استفاده نرمال خارج می گردد که بر حسب نوع نیروگاه و شرایط محیطی و جوی محل نصب متفاوت می باشد.

۳-۱- تلفات مسیر 

بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی نیروگاهها در حد فاصل تولید تا مصرف به هدر می روند که هر چه فاصله محل مطالعه از نیروگاه افزایش یابد، بر مقدار این انرژی هدر رفته، افزوده می گردد. متوسط تلفات انرژی در سطح شبکه های انتقال و توزیع نیرو در سطح شبکه سراسری برق چیزی در حدود ۱۵ درصد می باشد که در ساعات پیک مقدار تلفات توان به حدود ۲۲ درصد افزایش می یابد. لذا اگر درصد تلفات با   نشان داده شود، مقدار توان تحویلی به مشترکین از رابطه زیر بدست می آید.

۴-۱- ذخیره تولید 

در عمل ظرفیت نیروگاههای نصب شده در هر شبکه بیش از پیک مصرف می باشد که این اختلاف بستگی به ضریب ذخیره تولید نیروگاهها دارد. لذا با احتساب این ضریب در روابط قبلی و رابطه (۶) رابطه (۷) حاصل می شود.

این رابطه نشان می دهد که برای تامین یک کیلو وات تلفات لازم است K کیلو وات نیروگاه نصب شود. مقدار این ضریب بر حسب اینکه هدف بررسی تلفات در چه منطقه ای از شبکه باشد ممکن است به بیش از دو نیز افزایش یابد.

۲- تعیین درصد افت توان 

برای تعیین نسبت ظرفیت نصب شده نیروگاهها به کل توان فروخته شده در نقاط تحویل به مشترکین برق لازم از ظرفیت ثابت هر شبکه برق رسانی استفاده شود. بر مبنای اطلاعات متوسط شبکه سراسرس برق ایران نیز می توان مقدار تقریبی ظریب K را بدست آورد. لذا با احتساب ۲۲ درصد برای تلفات توان شبکه در ساعات پیک بار (برمبنای ۱۵ درصد تلفات انرژی) و ۸ درصد توان ماکزیمم مصارف داخلی نیروگاهها (برمبنای ۵ درصد تلفات انرژی) و متوسط ۲۰ درصد افت ظرفیت اسمی و ۲۰ درصد ظرفیت ذخیره مقدار K بصورت زیر محاسبه می شود  .

بر مبنای فرضیات بالا که البته تقریبی است، برای تمین یک کیلو وات تلفات یا مصرف واقعی در انتهای شبکه (برمبنای ارقام متوسط) نیاز به حدود دو کیلو وات نیروگاه می باشد. به عبارت دیگر در سطح شبکه سراسری برق کشور حدود ۵۰ درصد ظرفیت اسمی نیروگاهها به نوعی هدر می روند.

۳- نتیجه 

بررسی های انجام شده نشان می دهد که برای تامین یک کیلو وات تلفات لازم است بیش از یک کیلو وات نیروگاه به شبکه اضافه گردد. اما بر حسب اینکه محل مطالعه در چه نقطه ای از شبکه باشد، ظرفیت نیروگاهی تغییر می کند. به عنوان مثال اگر تلفات مربوط به ترانسفورماتورهای ژنراتور نیروگاهها باشد، یا اینکه تلفات مربوط به یک خط توزیع باشد، مقدار معادل یک کیلو وات تلفات در شبکه های توزیع به مراتب بیش از حالتی است که محل وقوع تلفات در داخلی نیروگاه باشد.

بنابراین در بررسی و بهینه سازی تلفات لازم است به این نکته مهم توجه گردد، چون ارزش واقعی تلفات در تمام نقاط شبکه یکسان نیست، چون ممکن است برای تامین یک کیلو وات مصرف یا تلفات در نقاط نزدیک به نیروگاه حدود ۱/۱ کیلو وات تولید شود، حال آنکه در نقاطی دوری در شبکه توزیع برای تامین یک کیلو وات تلفات بیش از دو کیلو وات تولید شود که بطور طبیعی است دارای ارزش متفاوتی نیز می باشند.

بهینه سازی، ساماندهی و کاهش تلفات شبکه 

جهت بهینه سازی، ساماندهی شبکه و کاهش تلفات آن لازم است موارد زیر رعایت گردد:

۱: شناخت وضعیت شبکه موجود و موارد ضعف شبکه

تعیین عیوب مکانیکی و الکتریکی شبکه به تفکیک

بررسی آمار و دلایل قطعی های شبکه و رسم نمودارهای مربوطه

بررسی شبکه موجود و انجام مطالعات پخش بار در جهت یافتن نقاط ضعف

بررسی پستهای فشار متوسط موجود در وضعیت عادی و اظطراری

استخراج مدل بارهای موجود به تفکیک تعرفه های مختلف مصرف (با استفاده از اطلاعات ثباتهای بار)

تهیه پروفیل ولتاژ و بررسی افت ولتاژ و درصد مجاز آن در وضعیت عادی و حالات اظطراری شبکه

بررسی وضعیت سیستم حفاظتی شبکه موجود

مطالعات شبکه موجود برای محاسبه تلفات توان و انرژی

۲: پیشنهاد طرحهای مناسب

ارائه طرحهای ساماندهی جهت بهینه سازی، کاهش تلفات و ساماندهی وضعیت ظاهری و فیزیکی شبکه که در ذیل آمده است:

الف: خدمات اجرایی و نظارتی بخش ظاهری و فیزیکی شبکه

در شبکه فشار ضعیف

حذف خطوط هوایی خیابانها، بزرگراهها

بازسازی جعبه انشعاب مشترکین

جمع آوری انشعابات غیر مجاز

بازسازی کابل انشعاب مشترکین

زمین کردن انتهای خطوط هوایی

اصلاح آرایش شبکه فشار ضعیف مطابق استاندارد

اصلاح مقطع سیم نول

اجرای سیستم زمین مناسب در تمام شبکه فشار ضعیف

جمع آوری و حذف پایه های زائد و تعویض پایه های معیوب و نامناسب

کد گذاری پایه های شبکه

فاصله گذاری مناسب پایه ها و تعیین نوع پایه

تعداد انشعاب های هر پایه

مقطع کابل رابط ترانسفورماتور و تابلو توزیع

در پست های توزیع

اصلاح و بهینه سازی ساختمان پست

کاهش تعداد فیدرهای فشار ضعیف بر مبنای ظرفیت ترانسفورماتور

جمع آوری کابل های راکد داخلی پست و اصلاح کابل کشی داخل آن

نصب دستگاههای اندازه گیری در داخل پست

اطمینان از سالم بودن سیستم تهویه داخل پست

ایجاد سیستم روشنایی مناسب در داخل پست

استفاده از بست نگهدارنده برای سر کابل های داخلی پست

تبدیل کابل های روغنی به خشک

نظافت داخل ساختمان پست

جمع آوری تجهیزات اضافی نظیر تابلو و غیره

شماره گذاری پست های توزیع

تعیین نوع مصرف عمده پست

تعیین ظرفیت ترانسفورماتور

مشخص نمودن میزان سالهای بهره برداری از ترانسفورماتور و حداکثر درصد بهره برداری در زمان پیک بار از ترانسفورماتور

تعیین تجهیزات حفاظتی در تابلوی اصلی

در شبکه روشنایی

طراحی استاندارد روشنایی معابر با توجه به عرض معابر و حجم ترافیک آنها و موانع موجود در معابر

اصلاح پایه های روشنایی

تعویض حباب شیشه ای چراغها

حذف ترمینالها

اجرای سیستم زمین برای شبکه روشنایی

جایگزینی لامپ های کم مصرف به جای لامپ های رشته ای

ب:‌خدمات اجرای و نظارتی بخش اندازه گیری پارامترهای الکتریکی شبکه

در شبکه فشار ضعیف

اندازه گیری جریان و ولتاژ سه فاز و سیم نول و ضریب توان در ابتدا و وسط فیدر و انتهای انشعابات

اندازه گیری مقاومت سیم زمین در نقاط ارت شبکه

نصب دستگاه دیتالاگر روی نمونه ای از فیدرها به عنوان تعیین رفتار الگوی بار مشترکین خانگی، تجاری، کشاورزی و …

اندازه گیری تلفات انرژی قبل از اجرای طرح که برای چند نمونه از فیدرهای فشار ضعیف با نصب کنتور در ابتدای فیدر و به روش قرائت هم زمان کنتور مشترکین در شروع و پایان زمان تعیین شده ارائه راه حل مناسب جهت رفع نقاط ضعف با در نظر گرفتن توسعه شبکه

ارائه طرح مناسب جهت رفع مشکلات مربوط به پست های توزیع

ارائه طرح مناسب جهت جبران افت ولتاژهای غیرمجاز در شبکه

انجام مطالعات خازن گذاریو جبران سازی توان راکتیو مورد نیاز با مراعات محدودیت های اجرایی و فنی و اقتصادی

ارائه طرح مناسب جهت افزایش قابلیت اطمینان سیستم و کاهش بی برقی در شبکه

انجام محاسبات هماهنگی حفاظتی شبکه پس از ارائه طرح جدید

طراحی نقاط مانور مناسب در شبکه

ارائه راه حل مناسب جهت به حداقل رساندن تلفات شبکه شامل موارد زیر:

ایجاد تناسب بین قدرت منعقده و ولتاژ بهینه مورد استفاده در شبکه های توزیع

استفاده از ترانسفورماتورهای با قدرت مناسب در شبکه های توزیع

ایجاد تناسب بین حداکثر بار در شبکه و ظرفیت ترانسفورماتور

استفاده از ترانسفورماتورهایی که میزان تلفات بی باری و بارداری آنها در یک قدرت معین کمتر از انواع دیگر باشند.

بازرسی از وضعیت روغن ترانسفورماتورها (هر چه سطح روغن در ترانسفورماتور پایین تر باشد، هسته و سیم پیچ ها داغ تر می شوند که این به معنای افزایش مقاومت سیم پیچ ها و افزایش تلفات در ترانسفورماتور می باشد)

کاهش بار راکتیو شبکه با نصب خازن (به منظور اصلاح ظریب قدرت، کاهش جریان و کاهش تلفات)

بازرسی مستمر از خازنها به منظور اطمینان از صحت و سقم کارکرد آنها

نصب یا منتقل نمودن پست های توزیع در مراکز نقل بار

در نظر گرفتن محدوده مناسب بین هر پست های مجاور به گونه ای که فیدرهای طولانی احداث نشود.

حتی الامکان استفاده از هر سه فاز برای توزیع انرژی از پست های توزیع (تبدیل کردن سیستم های تکفاز و دو فاز به سه فاز)

متعادل کردن بار فازها در شبکه فشار ضعیف در تک تک پایه ها، نه فقط در ابتدای فیدر

استفاده از سطح مقطع نول مناسب برای کم کردن مقاومت سیم نول

کاهش مقاومت زمین در پست ها و رساندن به حد استاندارد

استفاده از هادیها با مقاطع مناسب در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و روشنایی (به منظور کاهش مقاومت خطوط)

قطع شاخه های درختان که در مسیر فیدرهای هوایی قرار دارند (حذف جریان نشتی ناشی از برخورد شاخه ها با سیم ها)

استفاده از اتصالات مناسب در جمپرها، اتصالات کابل به شبکه هوایی، انشعابات، پایه فیوزها و …

تعویض تجهیزات فرسوده در شبکه

رساندن ولتاژ به حد مجاز در پست ها (به منظور رساندن ولتاژ در حد استاندارد در انتهای خطوط و کاهش تلفات)

بازرسی دوره ای از تجهیزات اندازه گیری مانند کنتورها و ثباتها به منظور دست یابی به میزان دقیق تلفات

نصب کنتور جهت روشنایی معابر شهرها و روستاها

نصب کنتور در اماکن عمومی نظیر پارکها، بیمارستانها،‌پادگانها و مساجد و … به منظور اندازه گیری دقیق تلفات

حذف اشتراک های غیرمجاز به منظور شناسایی تلفات دقیق

عدم استفاده از کابل کشی طولانی برای سرویس مشترکین

استفاده از سطح مقطع بالاتر از ۴ میلی متر مربع برای کابل سرویس مشترکین

استفاده از جعبه تقسیم برای سرویس مشترکین (به منظور کوتاه کردن مجموع کابل سرویس مشترکین)

طراحی مناسب شبکه های توزیع

تغییر آرایش شبکه های توزیع با استفاده از نقاط مانور با هدف کاهش تلفات

جایابی بهینه پستهای توزیع و فوق توزیع و تعیین شعاع عملکرد آنها

مطالعات تعادل بار در شبکه فشار ضعیف

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه