لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

خدمات فوق برنامه شرکت

  |   تجارت   |   بدون دیدگاه

با توجه به رسالت شرکت مبنی بر کاهش تلفات برق و در پی آن کاهش هزینه های برق مصرفی و همچنین اجرای پروژه ها با حداکثر استفاده از امکانات محیطی مجموعه ها و حداقل هزینه برای مشتریان، تیم بررسی و آنالیز شرکت مراحل بازدید و بررسی از مجموعه ها و پیشنهادهای اصلاحی هرچند منظور استفاده از دستگاه های شرکت نباشد را حتی الامکان بصورت برای مشترکین محترم شرکت توزیع انجام خواد داد. در همین راستا جلب رضایت وهمکاری مشترک یکی از بزرگترین اهداف شرکت و مایه دلگرمی ما میباشد. امید است تا این لحظه از کارهای اجرا شده این رویکرد مورد قبول مشترکین قبلی بوده باشد و همچنین بتوانیم آنرا در آینده نیز بصورت گسترده به انجام برسانیم. برای رسیدن به اوج ما همیشه نیازمند رضایت مشتریان هستیم.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه