لینک های خارجی
تصویر عنوان

بلاگ

توان اکتیو و راکتیو

  |   برق صنعتی   |   بدون دیدگاه

در شبکه های توزیع، قدرت مصرفی توسط مصرف کنندگان دارای دو مولفه اکتیو و راکتیو می باشد این دو قدرت با هم ۹۰ درجه اختلاف فاز دارند و از جمع برداری این دو قدرت مولفه قدرت ظاهری به دست می آید.

توان واقعی در واقع توانایی یک مصرف کننده برای تبدیل انرژی را نشان می دهد در حالی که توان ظاهری در اثر وجود اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان پدید می آید.

به زبان ساده در یک الکتروموتور مقدار انرژی که صرف به حرکت درآوردن موتور می‌شود مثل میدان مغناطیسی ، لغزش و از این موارد توان راکتیو است و قدرتی که از روتور دریافت می‌کنیم توان اکتیو است. در نهایت توان ظاهری حاصل جمع برداری توان اکتیو و راکتیو بوده که با جمع معمولی تفاوت دارد.

توان اکتیو: توان واته= توان مفید= توانی که به اجبار از شبکه می کشیم= توانی که ما دوست داریم مصرف بشه= توانی که باعث روشنایی در لامپ ها میشه= توانی که باعث گردش موتور ها میشه= توانی که در خطوط انتقال ارسال میشه…

توان راکتیو: توان دواته= توان غیر مفید= تو آنی که به اجبار با توان اکتیو منتقل میشه= تو آنی که ما دوست نداریم مصرف بشه= توانی که باعث روشنی در لامپ ها نمیشه=  توانی که باعث گردش موتور ها نمیشه= توانی که باعث افزایش جریان در سیم ها می شه= توانی که به اجبار با توان اکتیو در خطوط انتقال عبور می کند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه